Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Leto je v plnom prúde, teplo­ty sa ner­az špl­ha­jú nad 30°C (a to je iba jún) a naši štvornohí kamaráti nám lenive­jú.. Veď komu by sa chce­lo v takých horúčavách niekde pobe­ho­vať.. Navi­ac psí­ci majú menšie možnos­ti na vlast­né pri­ame ochlad­zo­vanie sa, keďže jazyk a packy čas­to nes­tačia na tie teplo­ty.. Pre­to je na nás, ich majiteľoch, trochu im pomôcť v tom­to smere a sprav­iť im to leto čo najprí­jem­ne­jšie. Aké máme teda možnos­ti? To si popíšeme v nasle­du­jú­ci­ch riad­koch.

1. Venče­nie a aktiv­i­ty vonku
Ako som už napísal, psíkom sa veľ­mi do pohy­bu nechce, nám tiež nie, no istá miera aktiv­i­ty je potreb­ná, tak­isto vykon­ať si potre­by, prí­padne pri špor­tových a pra­cov­ných psíkoch absolvo­vať trén­ing. Je vhod­né, si na tieto aktiv­i­ty vyhradiť čas sko­ro ráno, kým ešte nie je tak horú­co, a neskôr večer, keď už sa okolie dosta­točne ochladí. V priebe­hu dňa, keď sú vysoké teplo­ty, tre­ba robiť iba krátke vychádzky na vyko­nanie potrieb. Samozre­jme vyhľadá­vať čo najvi­ac tieň, prí­padne, ak je taká možnosť, ísť venčiť do lesa ale­bo do parku v meste (poki­aľ je v danom parku pov­olené chodiť so psíkom). Pri tréningu ale­bo špor­to­vaní so psíkom tre­ba dávať obzvlášť pozor na prehri­atie, ner­o­biť plnú záťaž. Poki­aľ už musíte z nejakého dôvo­du vykoná­vať aktiv­i­ty aj počas najhorúce­jších hodín počas dňa, dba­jte hlavne na časté prestávky a dosta­točný pit­ný režim.

 2. Voda — pit­ný režim
Pri každej aktivite vonku je potreb­né zabezpečiť psíkovi dosta­tok vody. Či už máte v okolí jaze­ro, potok, ale­bo ju budete nosiť len so sebou vo fľaši. Voda by mala byť vlažná, nie ľadová (ak sa už psík prehre­je, rozhodne nepodá­vať ľadovú vodu), tak­tiež tre­ba dávať pozor, aby jej naraz nevyp­il veľké množst­vo (hlavne u veľkých psíkov hrozí dilatá­cia až torzia žalúd­ka). Rov­nako aj doma je ideálne, aby mal psík k dis­pozí­cií dosta­tok vlažnej vody v miske, prí­padne mu môžte rozmi­est­niť viacero menších misiek s vodou po byte/dome/dvore. Jed­no veľké vedro pre veľkého psí­ka je síce postaču­júce množst­vo, ale hrozí, že bude veľ­mi hlta­vo piť.
Poki­aľ psík odmi­eta piť vodu, môžte mu ju pridá­vať do krmi­va, prí­padne ju “ochutiť” napr. tro­chou mäsového vývaru. Tak­tiež pred nároč­nou aktiv­i­tou je potreb­né psí­ka viac “zavod­niť”, čiže na viack­rát mu dať vyp­iť dosta­točné množst­vo vody. (den­ná dáv­ka pre psí­ka je cca 30–50 ml/kg živej hmot­nos­ti)

3. Prostredie
Prispô­sobe­nie prostre­dia, kde psík trávi väčšinu dňa je tiež veľ­mi pod­stat­né, aby zvlá­dol bez ťažkostí tieto horúce dni. V bytoch mu sprí­tup­niť chlad­né mies­ta (najčaste­jšie kúpeľňa, chod­ba, miest­nos­ti s dlažbou), zabezpečiť cirkulá­ciu vzduchu v miest­nos­ti (ideálne aby napr. pri použití ven­tilá­to­ra nefúkal pri­amo na psí­ka — môže sa pod­poriť vznik zápalu očí/uší). Vlhký uterák/chladiaca pod­lož­ka na zemi, dokážu tiež vytvoriť prí­jem­né ležo­visko. Pre vonka­jších chlpáčov je ideálne nájsť mies­ta, kde je čo najdl­hšie počas dňa tieň, a tam psíkovi vytvoriť miesto na ležanie. Tak­tiež veľa psíkov ocení vodou napustenú vaničku, kde si môžu ľah­núť (netre­ba veľa vody, tak­tiež nie je nut­né dávať stále stu­denú vodu).
Poki­aľ použí­vate kli­ma­tizá­ciu v byte/dome so psíkom, tre­ba si uve­domiť, že majú prirodzene o 1,5°C viac ako my, takže nas­tave­nie teplo­ty by nema­lo byť príliš nízke, aby potom nevznikal pre psí­ka šok, keď prechádza medzi kli­ma­ti­zo­vanou miest­nosťou a vonka­jším prostredím, kde je čas­to aj o 15°C viac.

4. Voda — chlade­nie
Poki­aľ chceme psíkovi pomôcť zvlád­nuť horúce dni, môžeme ho občasne pre­trieť mokrým uterákom, nechať ho na ňom ležať, prí­padne mu dať k dis­pozí­cií vaničku s vodou. Ak však je psík po záťaži, môžeme mu okrem iného pomôcť tým, že mu mokrým stu­deným uterákom pretier­ame slabiny, priestor pod pazucha­mi a packy, prí­padne ho zospo­du namočíme. Ak chceme namočiť celého psí­ka, je ideálne, aby voda mala izbovú teplo­tu a nebo­la veľ­mi stu­dená. V opačnom prí­pade spô­sobíme psíkovi šok, svaly a cievy, ktoré zabezpečo­vali odvádzanie tepla sa sti­ah­nu a uza­vrú všetko tep­lo vo vnútri tela. Takže dosi­ah­neme opak toho, čo sme chceli. Rov­nako je lep­šie použiť rozprašo­vač ako prúd vody. A rozhodne nehádžeme psí­ka nasilu do jaz­era, ideálne je ho nechať pochodiť trochu popri bre­hu, kde si on sám môže reg­ulo­vať ako veľ­mi sa namočí ale tiež ho nepustiť hneď plá­vať.

5. Chla­di­ace pod­ložky a vesty
Vždy tre­ba pozorne čítať návod na použi­tie od výrobcu. Inak pla­tia rov­naké pravidlá ako v bode 4, čiže psí­ka po záťaži rozhodne nez­a­balíme do chla­di­acej vesty, ktorú sme práve vybrali z chlad­ničky.

6. Stri­hanie a starostlivosť o srsť
Neex­is­tu­je jeden uni­verzál­ny návod ako pris­tupo­vať k prob­lematike stri­ha­nia psíkov. Sú psíci/plemená, ktorých srsť šľacht­ením strati­la niek­toré z ter­moreg­u­lačných vlast­nos­tí, a teda je vhod­né ich na leto ostri­hať (York­shire, Bis­hon, .…). Iné ple­mená si zachovali srsť so všetký­mi vlast­nosťa­mi aké má zastá­vať, takže ich stri­hať netre­ba (Nemecký ovči­ak, Bern­ský salašnícky pes,…). V skratke by som spomenul iba 3 zásady, ktoré by bolo vhod­né dodrži­avať.
1. Už počas jari a neskôr aj v lete je veľ­mi potreb­né vyčesá­vanie psí­ka podľa potrieb, aby sa srsť “pre­vz­dušni­la” a zároveň nes­trati­la svo­je ochran­né vlast­nos­ti.
2. Keď sa rozhod­nete psí­ka ostri­hať, je ideálne mu ponechať aspoň 3–4 cm srsti.
3. Ak si nie ste istí, čo je pre nášho miláči­ka najvhod­ne­jšie, tre­ba sa poradiť s vet­er­inárom ale­bo dobrým psím kaderníkom, ktorí by mali vedieť aká úpra­va srsti je najvhod­ne­jšia, ale­bo či je vôbec potreb­ná.

Zvlád­nu­tie horú­ci­ch dní so psíkom je téma na veľ­mi dlhé písanie, ani som nečakal, že toho bude tak veľa a aj tak som nevyčer­pal všetko, čo by sa dalo ešte povedať. Avšak v zásade si mys­lím, že všetko čo som napísal každý psíčkar aspoň tuší, a je to skôr na osvieže­nie infor­má­cií. Netre­ba nad všetkým príliš uvažo­vať a strik­tne dodrži­avať, čas­tokrát stačí si viac vší­mať psí­ka, ktorý si aj sám vie pekne man­ažo­vať svo­ju teplo­tu, len musí mať k dis­pozí­cií aspoň zák­lad­né možnos­ti (tieň, vlažná voda, chlad­né mies­ta,…). 

Tomáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *