Asociácia fyzioterapie a rehabilitácia zvierat Českej republiky

Asociácia fyzioterapie a rehabilitácia zvierat Českej republiky

Chcel by som Vám v skratke pri­blížiť len nedávno vzniknutú Aso­ciá­ciu fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at Českej repub­liky, a zároveň pred­staviť aj Kurz fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at, ktorého sa aktuálne zúčastňu­jem.

Aso­ciá­cia bola založená pia­ti­mi vet­er­inár­mi (MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN, MVDr. Ivo Hylák, MVDr. Rená­ta Kva­pilová, MVDr. Roman Kva­pil, MVDr. Hele­na Pot­fa­jová) spolu s fyzioter­apeutk­ou zvier­at (Bc. Kateři­na Plačková, CCRP), po dlhých útrapách a byrokrat­ick­ých bojoch, v decem­bri 2016. Ich myšlienk­ou je od zači­atku združo­vať a pre­dovšetkým kom­plexne vzdelá­vať ľudí, ktorí majú záu­jem posky­to­vať fyzioter­apeutickú starostlivosť o domá­ci­ch miláčikov. Bez ohľadu na pre­došlé vzde­lanie, či už sú vyš­tu­dovaní vet­er­inári, stred­ný vet­er­inárny per­son­ál, humán­ny fyzioter­apeu­ti, ale­bo kohokoľvek, kto má záu­jem a odhod­lanie posky­to­vať čo najlepšiu starostlivosť. Tak­tiež sú v rám­ci aso­ciá­cie združo­vaní odborní­ci v jed­notlivých oblas­ti­ach fyzioter­apie, ktorí toto vzdelá­vanie zas­trešu­jú.

Pre­to sa pod zášti­tou aso­ciá­cie ročne koná viacero sem­i­nárov, kur­zov, ktoré pomáha­jú naplniť jej poslanie. Jed­ným z tých­to kur­zov je aj aktuálne pre­bieha­jú­ci Kurz fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at. Ide o kom­plexný kurz, pozostá­va­jú­ci z 10 vík­endových sem­i­nárov, v rám­ci ktorých sa každý účast­ník naučí všetko potreb­né na to, aby mohol začať pra­co­v­ať ako odborník v oblasti fyzioter­apie zvier­at. Prvá polovi­ca vík­endov je zam­er­aná na pochope­nie pohy­bového apará­tu – kom­plet­ná anatómia kostí a sval­ov, funkčná neu­roló­gia, ortopé­dia, vyše­tre­nie pacien­ta, atď. Druhá polovi­ca sa zame­ri­a­va práve na jed­notlivé zák­lad­né metódy fyzioter­apie – fyzikálne a manuálne metódy, cviče­nia, atď. Aby toho nebo­lo málo, každý z nás musí na kaž­dom kurze úspešne zvlád­nuť test z témy pred­chádza­júce­ho vík­endu. Takže žiadne flákanie.

Rov­nako je náročné splniť aj pod­mienky na to, aby sa človek stal riad­nym členom aso­ciáce. Aj v tom­to smere je nas­tavený vysoký štan­dard. Pri reg­istrá­cií do aso­ciá­cie sa každý stá­va členom čakateľom. Riad­nym členom sa každý stane po tom, ako sa preukáže diplo­mom z vyššieho reha­bil­i­tačného kurzu, vedeného diplo­movaným špe­cial­is­tom (napr. CCRP kurz z Uni­ver­si­ty of Ten­nessee), min­imálne tro­jme­sač­nou prax­ou v odbore fyzioter­apie pod vedením diplo­movaného odborní­ka, a tak ďalej.

Napriek náročnos­ti štú­dia som veľ­mi rád, že môžem byť členom (zati­aľ aspoň čakateľom) tej­to aso­ciá­cie, vedú ju naozaj skvelý ľudia, ktorí sa snažia priniesť do našich končín vysokú úroveň starostlivosti o našich štvornohých miláčikov 🙂

Prečo sú nas­tavené tak­to vysoké štan­dardy vzdelá­va­nia vet­er­inárnych fyzioter­apeu­tov v Českej repub­like, a aké sú vízie a ciele tej­to Aso­ciá­cie sa dočí­tate v ďalšom článku.

 

Za tím wet­Pet
Tomáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *