Aston — malý veľký bojovník

Aston — malý veľký bojovník

Aston bol odchytený v Nižnej Myšli kon­com sep­tem­bra (25.09.2018), kde sa túlal bez majiteľa, bez jed­la, vychud­nutý, dobitý a s veľk­ou ranou na krku, pravde­podob­ne od lana, na ktorom bol uvi­azaný. Po prvot­nom oše­trení u vet­er­inára (vyčis­te­nie a oše­tre­nie rán) bol umi­est­nený v útulku U.V.P. Košice. Z útulku puto­val pri­amo na ambu­lan­ciu v Koši­ci­ach, kde bol kvôli pod­výžive napo­jený na infúzie, krvné testy zod­povedali jeho zúbožené­mu stavu, keď podľa odhadu ošetru­júcej vet­er­inárky bol cca 1–2 mesi­ace bez pori­ad­nej stravy. Tak­tiež mu bol oše­trený absces v oblasti ľavého rame­na. Následne mu bola znovu oše­trená veľká rana po obvode krku, a viac­erý­mi steh­mi sa pri­blížili okra­je rany. Ten­to zákrok bol potreb­ný na to, aby sa rana začala hojiť s pred­pok­ladom čo naj­menšej jazvy, ktorá by mohla neskôr skom­p­liko­vať Astonovi naprík­lad prí­jem vody a potravy. Pre­dovšetkým z tohto dôvo­du sme začali aj s laserovou ter­a­pi­ou, vďa­ka ktorej sa rany hoja rých­le­jšie, efek­tívne­jšie a min­i­mal­izu­je sa vznik jazvovitého tkani­va. S ter­api­a­mi laserom sme začali 2.10.2018, pos­tup­ne v priebe­hu necelých 3 týždňov absolvo­val Aston 9 takých­to ter­apií, po ktorých sme sa mali rozhod­núť, či ešte pokračo­vať, ale­bo sme dosi­ahli náš cieľ. Nakoľko aj podľa fotiek môžete vidieť, že rana po tých­to ter­apiách vyz­er­ala skvelo, zhod­notili sme, že to bolo dostaču­júce pre Astona.
Aktuálne je Aston vo veľ­mi dobrom stave. Z dobitého, vychud­nutého a apat­ick­ého psí­ka sa pos­tup­ne stá­va krás­ny psík a začí­na tiež uka­zo­vať svo­ju šťast­nú a aktívnu stránku. Teší sa každej návšteve, pohlade­niu, uží­va si vychádzky a s radosťou papá všetko čo sa mu ponúkne.

Fotky z priebe­hu ter­apie si môžete pozrieť v galérií. Upo­zorňu­jeme, že nie sú vhod­né pre deti a slabšie povahy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *