Prezeráte
Autor Katka

Hersenwerk

Hersenwerk

Log­ická zába­va pre každého psí­ka aj majiteľa Exis­tu­je veľké množst­vo pohy­bových aktivít, ktorý­mi vieme psí­ka zabav­iť a hlavne unav­iť. Apor­to­vanie, preťa­ho­vanie sa o hračku, beh so psíkom, a rôzne iné. Čo však robiť v prí­pade veľ­mi nepri­aznivého poča­sia, ale­bo ak z nejakého dôvo­du musíte dodrži­avať kľu­dový režim a min­i­mal­i­zo­vať vychádzky? Ako v takom prí­pade účinne unav­iť Vášho domáce­ho miláči­ka?  Vyššie spomenuté aktiv­i­ty sa týka­jú pre­dovšetkým fyz­ick­ej únavy. Avšak oveľa namáhave­jšia je pre psí­ka práve psy­chická prá­ca, kedy musí veľa premýšľať,…

Čítaj viac Čítaj viac

Spestrenie venčenia

Spestrenie venčenia

Prechádzky so psíkom nemu­sia byť vždy ruti­n­ná záleži­tosť. V tom­to článku si popíšeme, ako by ste si mohli s vašim domácim miláčikom spestriť vychádzku a zároveň uro­biť aj niečo pre jeho zdravie. Popíšeme si rôzne cviče­nia, ktoré sú vhod­né ako pre mladých, tak aj starších psíkov. Nie je potreb­né, aby mal váš psík zvlád­nutú poslušnosť.  Nemu­sia sa ho zriekať ani domá­ci miláčikovia s nad­váhou ale­bo s nejakým telesným hendike­pom. A čo na to budete potre­bo­vať? V pod­state nič. Všetko potreb­né využi­jete z prostre­dia, kde sa so psíkom vyberiete…

Čítaj viac Čítaj viac