Prezeráte
Autor Tomáš

Daisy — Polyradikuloneuropatia

Daisy — Polyradikuloneuropatia

Polyradiku­loneu­ropa­tia — toto autoimu­nit­né ochore­nie posti­hu­je pohy­bový aparát psov, ale zák­erný je aj pre­to, lebo môže nas­tať aj par­alýza medzire­brových sval­ov a bránice – hrozí uduse­nie psí­ka. Tomu­to ochore­niu môže pred­chádzať aj zme­na hla­su – hla­sivky sú tiež sval, ktorý ochore­nie posti­hu­je. Pri polyradiku­loneu­ropatii dochádza k akút­nej par­alýze najprv zad­ných a neskôr aj pred­ných končatín a svaly nie sú vyživo­vané. Ten­to stav sa skôr či neskôr zlepší, orga­niz­mus sa sám naš­tar­tu­je, je len potreb­né všetkým labkám pomôcť reha­bil­itá­ciou, aby nedošlo…

Čítaj viac Čítaj viac

Výzva menom Lasky

Výzva menom Lasky

Lasky k nám do wet­Pet na poži­adanie Útulku UVP prišiel ešte v máji 2019. Veľ­mi sme sa čudovali, keďže väčši­nou z osád a neprispô­so­bivých domác­nos­tí prichádza­jú do útulkov psíky výrazne pod­vyživené. Lasky bol opačný prí­pad. Trpel veľk­ou nad­váhou. Žil v otrasných pod­mienkach, na 50cm reťazi a poz­nal iba ležanie a jede­nie. Žiadne kval­it­né krmi­vo, iba zbytky z kuchyne. Pre­to nešiel ani do útulku, ale súh­lasili sme a vza­li sme ho rovno my. Na laicky povedané „odtučňo­vaciu kúru“. Keďže taká­to váha…

Čítaj viac Čítaj viac

Samko — krásavec so zlomenými labkami

Samko — krásavec so zlomenými labkami

Samko je cca ročný psík, ktorý bol náj­dený 24.07.2018 vo vysokej tráve, kde ležal a trpel sil­ný­mi bolesťa­mi. Mal totiž zlomené obe zad­né labky, z toho na pravej sa jed­na­lo o otvorenú zlomeninu tesne nad kolenom, v ktorom mal zároveň poško­dený patelárny väz. Napriek boles­ti­am a hrôzam, ktoré si musel prežiť, sa nechal veľ­mi odd­ane naložiť pra­cov­ník­mi útulku UVP Košice, ktorí pre neho prišli aby ho dali čím skôr ošetriť. Na vet­er­inárnej klinike v Prešove sa Samko podro­bil operá­cií, kde…

Čítaj viac Čítaj viac

Aston — malý veľký bojovník

Aston — malý veľký bojovník

Aston bol odchytený v Nižnej Myšli kon­com sep­tem­bra (25.09.2018), kde sa túlal bez majiteľa, bez jed­la, vychud­nutý, dobitý a s veľk­ou ranou na krku, pravde­podob­ne od lana, na ktorom bol uvi­azaný. Po prvot­nom oše­trení u vet­er­inára (vyčis­te­nie a oše­tre­nie rán) bol umi­est­nený v útulku U.V.P. Košice. Z útulku puto­val pri­amo na ambu­lan­ciu v Koši­ci­ach, kde bol kvôli pod­výžive napo­jený na infúzie, krvné testy zod­povedali jeho zúbožené­mu stavu, keď podľa odhadu ošetru­júcej vet­er­inárky bol cca 1–2 mesi­ace bez pori­ad­nej stravy. Tak­tiež mu bol oše­trený absces v oblasti ľavého…

Čítaj viac Čítaj viac

Ria – fenočka s naozaj ťažkým osudom

Ria – fenočka s naozaj ťažkým osudom

Ria bola v máji 2018 náj­dená týraná so slučk­ou na krku, značne vyčer­paná a priškrtená. Pani, ktorá ju tak­to videla, okamžite psí­ka od tyra­nov vza­la k sebe, pre­tože útulky boli pre­plnené. Bohuži­aľ z neznámych príčin sa Riuš­ka dosta­la von a našla sa zrazená pri ces­te. Už počas „prvého náj­de­nia“ oslovi­la záchrankyňu dobrovoľníč­ka, ktorá záchrankyni navrhla dočas­nú opa­teru. Po úraze si ju naozaj aj vza­la k sebe. Ria pod­stúpi­la operá­ciu v Michalov­ci­ach a v Trnave sa reha­bil­i­to­vala. V Trnave sa zis­ti­lo, že nemá hlbokú citlivosť, čo zna­mená, že pravde­podob­ne ostane ochrnutá.…

Čítaj viac Čítaj viac

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Leto je v plnom prúde, teplo­ty sa ner­az špl­ha­jú nad 30°C (a to je iba jún) a naši štvornohí kamaráti nám lenive­jú.. Veď komu by sa chce­lo v takých horúčavách niekde pobe­ho­vať.. Navi­ac psí­ci majú menšie možnos­ti na vlast­né pri­ame ochlad­zo­vanie sa, keďže jazyk a packy čas­to nes­tačia na tie teplo­ty.. Pre­to je na nás, ich majiteľoch, trochu im pomôcť v tom­to smere a sprav­iť im to leto čo najprí­jem­ne­jšie. Aké máme teda možnos­ti? To si popíšeme v nasle­du­jú­ci­ch riadkoch.…

Čítaj viac Čítaj viac

Príbeh malej Sandy

Príbeh malej Sandy

Sandy je krás­na fen­ka West High­land White ter­iéra (10 rokov), ktorá ku nám prišla so svo­ji­mi Majiteľ­mi 5.9.2017. Vlastne neprišla v pravom slo­va zmysle, skôr bola pri­ne­sená, nakoľko nedokáza­la chodiť – trpela tetra­paré­zou (ochrnu­tie všetkých 4 končatín). Od pána Majiteľa sme zis­tili, že Sandy 30.08.2017 z dosi­aľ nezis­teného dôvo­du pre­sta­la chodiť na pan­vové labky, na ďalší deň ráno boli u vet­er­inára, kde dosta­la v injekčnej forme antibi­otiká a kor­tikos­teroidy s tým, že za dva dni by sa to malo zlepšiť. Po dvoch…

Čítaj viac Čítaj viac