Hersenwerk

Hersenwerk

Log­ická zába­va pre každého psí­ka aj majiteľa

Tu si ešte niečo nechal, Romel 🙂

Exis­tu­je veľké množst­vo pohy­bových aktivít, ktorý­mi vieme psí­ka zabav­iť a hlavne unav­iť. Apor­to­vanie, preťa­ho­vanie sa o hračku, beh so psíkom, a rôzne iné. Čo však robiť v prí­pade veľ­mi nepri­aznivého poča­sia, ale­bo ak z nejakého dôvo­du musíte dodrži­avať kľu­dový režim a min­i­mal­i­zo­vať vychádzky? Ako v takom prí­pade účinne unav­iť Vášho domáce­ho miláči­ka? 

Vyššie spomenuté aktiv­i­ty sa týka­jú pre­dovšetkým fyz­ick­ej únavy. Avšak oveľa namáhave­jšia je pre psí­ka práve psy­chická prá­ca, kedy musí veľa pre­mýšľať, ňuchať a samostatne riešiť úlo­hy. Presne na tieto čin­nos­ti je zam­er­aná hra nazý­vaná Hersen­werk.

Predtým ako si túto hru popíšeme, zhrňme si najprv zopár výhod, ktoré so sebou prináša:

  • Posilňu­je sa vzťah medzi majiteľom a psom
  • Zlepšia sa tým jeho psy­chické vlast­nos­ti, sebaovlá­danie, sústre­de­nie
  • Učí sa samostat­nos­ti, zvyšu­je sa jeho sebadôvera
  • Znižu­je sa tým hyper­ak­tivi­ta psíkov
  • Lep­šie zvlá­da­jú stres, znižu­je sa tým stra­ch
  • Pod­poru­je sa ich moz­gová čin­nosť, zapá­ja­jú pri tom všetky zmys­ly
  • Táto aktivi­ta si určite poradí s unudeným psíkom
Čo to tu máme také voňavé?

Hersen­werk sú hlavolamy, ktoré stim­u­lu­jú zmys­ly a ner­vový sys­tém psa, a tým pádom aj jeho mozog. Okrem toho, že ide o zábavu pre psí­ka i jeho člove­ka, ide aj o zmyslu­plnú čin­nosť, ktorá pod­poru­je rieše­nie prob­lé­mov a rozví­ja spoločné zručnos­ti (psík rieši hlavolamy, majiteľ ich zasa vytvára). Je vhod­ná pre všetkých psíkov, od šte­ni­a­tok až po seniorov. Ani psíkovia pri rekon­va­les­cencii, či s nejakým telesným hendike­pom nie sú výn­imk­ou, práve naopak.

V „hersen­werku“ hlavolamy nie sú cieľom, ale ces­tou, na kon­ci ktorej je spoko­jnosť, sústre­de­nie, sebaovlá­danie a relax psa.”(- Anna Lack­ová.)

A ako to fun­gu­je?

Najdôležite­jšia je správ­na motivá­cia. Na hru využí­vame chut­né paml­sky, ideálne suché, nedro­bivé a dosta­točne malé, aby ich psík nemusel dlho prežú­vať. Princípom hry je paml­sky psíkovi schovať a on ich potom musí hľadať, prí­padne vymys­lieť ako sa k nim dostať.
Zo zači­atku dávame psíkom ľahšie hlavolamy a pos­tup­ne im to sťažu­jeme. Môžete využiť rôzne veci z domác­nos­ti, ako naprík­lad staré deky, hračky, fľašky, staré obleče­nie, vrch­náky, noviny, kra­bice a pod. Začnite naprík­lad tým, že paml­sky schováte pod deku, do záhy­bu obleče­nia,… Ale­bo si dáte do väčšej nádo­by rôzne pred­me­ty (hračky, vrch­náky,… — nes­mú byť lákavé pre psí­ka) a medzi ne dáte dobrôtky.  Samozre­jme možnos­tí je mno­ho a každý majiteľ vie pri­b­ližne odhad­núť, čo je pre jeho miláči­ka najlepšie. Poki­aľ uvidíte, že váš psík už jednoduché hlavolamy zvlá­da, môžete zvyšo­vať úroveň.  A samozre­jme ako pri iných aktiv­itách, aj pri tej­to je dôležitá pochvala.  

Všetko má svo­ju pos­tup­nosť  

Ešteže mám taký dlhočizný jazyk 🙂

Hlavolamy pripravu­jte pred psíkom, no dajte pozor aby bol prit­om v kľude. Môžete využiť pov­el “ľahni”,“čakaj”, “zostaň”, ale­bo čokoľvek, pri čom je zvyknutý čo najpoko­jne­jšie ležať a sústrediť sa na vás. Psík by mal hlavne zo zači­atku sle­dovať čo robíte a kam dávate paml­sky. Hoci je niekedy ťažké vysvetliť váš­mu parťákovi aby len ležal a čakal, no po niekoľkých poku­soch zistí, že ak chvíľu počká, bude nasle­dovať hravá a chut­ná odme­na.
Niekedy sa stane, že je psík pri riešení hlavola­mu vys­treso­vaný a nevie si s daným prob­lé­mom poradiť. Vtedy mu trochu pomôžte, prí­padne sa vráťte k jednoduchším hlavolam­om. Naprík­lad, keď schováme paml­sky do deky a tú zrolu­jeme, psík nevie ako deku rozv­inúť a len pobe­hu­je oko­lo nej, jednodu­cho mu ju poma­ly rozví­ja­jte, aby sa pos­tup­ne dostá­val k paml­skom. Po chvíli by mal pochopiť ako na to, ak nie, tak zmeňte hlavolam za iný. Rov­nako aj pri ťažších hlavolam­och, poki­aľ si s tým nevie poradiť, vždy tre­ba radšej uro­biť krok späť a pomôcť mu, aby to robil v kľude. Ide pred­sa o hru, takže chceme aby mal z toho psík radosť.

Vari­abili­ta hier

Pod článkom je priložená malá galéria obrázkov, ktoré sme našli na inter­nete a majú slúžiť ako inšpirá­cia na tvore­nie hlavolam­ov. Tie sa dajú kúpiť v rôznych obchodoch, ale­bo si ich môžete vyro­biť aj doma. Fan­táz­ií sa medze nekladú, tre­ba brať akurát ohľad na bezpečnosť, náročnosť a schop­nos­ti psí­ka.

Ani hand­i­cap Bel­ly nie je žiaden prob­lém pri hraní 🙂

Akousi nad­stavbovou hrou môže byť schová­vanie paml­skov v miest­nos­ti. Vyžadu­je si to trochu pokročile­jšie schop­nos­ti psí­ka, nakoľko by mal čakať pred miest­nosťou (spáľňa, obý­vač­ka, chod­ba,…) kým mu poskrý­vate paml­sky. Zo zači­atku je ideálne, aby Vás pri tom videl, inak sa môže stať, že nepochopí čo má robiť, keď mu dovolíte vojsť. Avšak akonáh­le tomu porozu­mie, bude to veľ­mi zábavná hra pre vás aj pre neho. Poki­aľ máte viac­erích psíkov, môžete sa tak­to s nimi hrať aj skupino­vo, tre­ba však mať overené, že si neb­udú krad­núť a biť sa o jed­lo.

Pár postre­hov na záver

Od hlavolam­ov nikdy neod­chádza­jte. Nie je to aktivi­ta určená na to, aby  zabav­i­la psí­ka počas vašej neprí­tom­nos­ti (napr. keď ste v prá­ci), práve naopak.

Ako paml­sky na hranie sú veľ­mi vhod­né rôzne druhy sušeného mäsa, nakrá­jané na malé kúsky. Paml­sky by nemali tiež byť mast­né, aby nezanechá­vali sil­nú stopu a nespô­sobo­vali neskôr zmä­tok pri opako­vaní hry.

Prí­jem­nú zábavu pra­je za tím wet­Pet
Kat­ka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *