Predstavenie nášho centra

Predstavenie nášho centra

Viac­erí sa nás pýta­jú, kto sme, ako a prečo sme vznikli, čo vlastne robíme, a tak ďalej. Pre­to som sa rozhodol Vám pri­blížiť odpovede na tieto otázky v našom Blogu.

Vst­up a recep­cia

Za vznikom cen­tra sto­jí pre­dovšetkým Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA a jej dve krásne fenky ple­me­na Weimarský stavač. Nakoľko staršia z dvo­jice psíkov, Rain­ha, mala určité prob­lémy s chrbtom a pohy­bom ako takým, rozhod­la sa majiteľ­ka hľadať pomoc for­mou fyzioter­apie. Avšak ani po dlhšom čase sa jej nepo­dar­i­lo nájsť čo hľadala. A keďže sa v nej spá­ja ekonóm­ka a veľká milovníč­ka zvier­at, rozhod­la sa založiť vlast­né cen­trum pre fyzioter­apiu a reha­bil­itá­ciu zvier­at. Po poči­a­točných rôznych útrapách s hľadaním a neskôr pre­rábaním priestorov, zdĺhavom riešení leg­is­latívnych záleži­tostí (pra­co­visko s takým­to zam­er­aním nie je na Sloven­sku dosi­aľ rozpoz­nané), a iných menších či väčších kom­p­liká­ciách, sa nakoniec podar­i­lo v Októbri 2016 spustiť plnú pre­vádzku. Odbornú stránku práce s pacien­ta­mi a samot­nú fyzioter­apiu zas­trešo­vali dva­ja mladí vet­er­inári (MVDr. Doro­ta Rozenkran­cová s reha­bil­i­tačným vzde­laním CCRP, a MVDr. Tomáš Procház­ka so skúsenosťa­mi z ambu­lant­nej praxe). Aktuálne (zima 2018) už MVDr. Rozenkran­cová nepracu­je u nás, no namiesto nej sú dve šikovné dievčatá, kynologičky Ing. Simona Aschman­nováBc. Katarí­na Korečková. Aby sme neustále prinášali čo najlepšiu starostlivosť o našich pacien­tov, zúčastňu­jeme sa rôznych sem­i­nárov, kur­zov a samozre­jme prehrabá­vame sa množstvom zahraničnej lit­er­atúry, keďže v našich končinách zati­aľ nie je ten­to druh ter­apii dosta­točne rozv­in­utý.

Čomu sa venujeme a čo robíme?

Hydroter­apeutická miest­nosť

Začnem tým, čo ner­obíme, a to je kla­sická vet­er­inár­na starostlivosť, ktorú poznáte z ambu­lan­cií ale­bo kliník. Nedisponu­jeme diag­no­s­tick­ý­mi prístro­j­mi ako sú RTG, USG, prístro­je na vyše­tre­nie krvi, neposky­tu­jeme starostlivosť o akút­nych pacien­tov (gas­troin­testinálne prob­lémy, infekčné ochore­nia, a iné..), ner­obíme operá­cie, medika­men­tózne ter­apie, vakciná­cie, v pod­state tak­mer nič z „kla­sick­ej vet­eriny“. Zato máme poz­natky a vybave­nie aby sme odborne poskytli to, čo by ste práve na ambu­lan­ciách len ťažko hľadali – fyzioter­apiu a reha­bil­itá­ciu psíkov a mačiek. K tomu nám pomáha­jú prístro­je ako hydroter­apeutická vaňa, laser IV. triedy, mag­ne­toter­apeutický prístroj, rôzne bal­ančné a ter­apeutické pomôcky, a vo veľkej miere aj práve naše ruky, ktorý­mi vykoná­vame viacero manuál­nych metód fyzioter­apie.
To nám pomáha v posky­to­vaní pomo­ci pacien­tom s prob­lé­ma­mi pohy­bového apará­tu. Či už sú to stavy po úra­zoch, operá­ciách, krí­va­jú­ci paci­en­ti, a tak ďalej. Rov­nako vieme pomôcť starším ale­bo obéznym psíkom zlepšiť im kondí­ciu a pozd­vi­h­núť kval­i­tu ich živ­ota. Zlepše­nie kondí­cie sa týka aj špor­tových a pra­cov­ných psíkov, ktorým vieme vhodne nas­tavenou ter­a­pi­ou a vzdelá­vaním majiteľov, predĺžiť ich aktívnu kar­iéru aj o niekoľko rokov.

Ako prebieha návšteva u nás?

Kde cvičíme

Poki­aľ sa teda rozhod­nete prísť k nám so svo­jim psíkom, je vhod­né mať už absolvo­vané vyše­tre­nie v ambulancii/klinike, kde Váš­mu „pacien­tovi“ určia diag­nózu (v prí­pade ak psík krí­va, nechodí, je bolestivý, ale­bo má iný prob­lém, ktorý si vyžadu­je hlbšiu diag­nos­tiku). Môžete nás so psíkom navštíviť aj bez iných vyše­trení a s ohľadom na konkrét­ny prob­lém, buď začneme pri­amo s ter­a­pi­ou, ale­bo Vás odporučíme na doplňu­júce vyše­tre­nia. Zaviedli sme sys­tém objed­ná­vok, aby sme sa každé­mu pacien­tovi mohli indi­viduálne ven­o­vať dosta­točný čas. Pri prvom stret­nutí, tzv. konzultá­cií, si Vás pori­adne vyspovedáme, aby sme vedeli čo najvi­ac o prob­léme psí­ka, zistíme v akom prostredí žije, aké s ním máte návyky, či ide o špor­tov­ca, ale­bo skôr „gaučového“ spoloční­ka. Následne si spravíme vlast­né vyše­tre­nia, aby sme zhod­notili stav a zis­til čo so psíkom môžeme všetko robiť. Nakoniec Vám navrhneme ter­apiu šitú na mieru, pre­jdeme si s Vami celý pro­ces reha­bil­itá­cie a poki­aľ sa rozhod­nete, rovno začí­name s prvou ter­a­pi­ou. V prí­pade, že je do ter­apeutick­ého plánu zaradená aj hydroter­apia, je ideálne absolvo­vať so psíkom hneď prvú “privykaciu” ter­apiu. To zna­mená, že pacien­ta pos­tup­ne dáme do “hydrovane”, napustíme mu vodu a pustíme pod­vod­ný pás, aby bol nútený začať chodiť.

Kútik na laser

Podľa toho, ako veľ­mi je psík v strese, z nového pro­ce­su potom urču­jeme dĺžku take­j­to ter­apie, obvyk­le 3–10 minút. Dôležité prit­om je, aby sa psík sústredil na majiteľa, ktorý ho povzbudzu­je, motivu­je paml­ska­mi, hračk­ou, pohladením,… Potre­bu­jeme dosi­ah­nuť, aby psík v rám­ci možnos­tí sám chodil po páse, upoko­jil sa a vytvo­ril si poz­itívny vzťah k celé­mu pro­ce­su. Po absolvo­vaní ter­apie v hydrovani psí­ka vysušíme (máme k dis­pozícii uteráky aj fény), a pre­jdeme k ďalším čas­ti­am ter­apie. Ak máme v ter­apeutick­om pláne aj ďalšie metódy, obvyk­le nasle­du­jú cviče­nia ale­bo laserová ter­apia.
Počas celého ter­apeutick­ého sede­nia je so psíkom stále aj majiteľ. Snažíme sa, aby práve oni pra­co­v­ali čo najvi­ac so svo­ji­mi miláčik­mi, čím sa naučia niek­toré cviky, ktoré potom môžu robiť aj doma. Také­to domáce cviče­nie je veľ­mi pod­stat­né, keďže sa vďa­ka tomu značne urých­li pro­ces reha­bil­itá­cie. Našim cieľom je majiteľov vzdelá­vať v tom­to smere, nakoľko väčšinu cvičení sa dá robiť aj pre­ven­tívne, aby sa pred­chádza­lo ďalším prob­lé­mom, aj keď už je psík v pori­ad­ku.

Vyšetro­vňa s negatoskopom

Ak teda máte doma “pacien­ta” s akýmkoľvek pohy­bovým prob­lé­mom, staršieho psí­ka s množstvom energie ale s ťažším pohy­bom, pri­bratého “gaučá­ka”, ale­bo mladého špor­tov­ca, neváha­jte sa ku nám objed­nať na bez­plat­nú konzultá­ciu. Prí­padne ak si nie ste istý, či má Váš domá­ci miláčik nejaký prob­lém ale­bo nie, môžete sa tiež objed­nať. Zhod­notíme jeho stav a min­imálne poradíme vhod­nú starostlivosť, aby sa prob­lé­mom pred­chádza­lo. Pre­ven­cia je totiž vždy lep­šia a aj lac­ne­jšia, ako rieše­nie už vzniknutých prob­lé­mov.

 

Napísal Tomáš,
Tím wet­Pet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *