Ria – fenočka s naozaj ťažkým osudom

Ria – fenočka s naozaj ťažkým osudom

Spoko­jná Riuš­ka

Ria bola v máji 2018 náj­dená týraná so slučk­ou na krku, značne vyčer­paná a priškrtená. Pani, ktorá ju tak­to videla, okamžite psí­ka od tyra­nov vza­la k sebe, pre­tože útulky boli pre­plnené. Bohuži­aľ z neznámych príčin sa Riuš­ka dosta­la von a našla sa zrazená pri ces­te. Už počas „prvého náj­de­nia“ oslovi­la záchrankyňu dobrovoľníč­ka, ktorá záchrankyni navrhla dočas­nú opa­teru. Po úraze si ju naozaj aj vza­la k sebe. Ria pod­stúpi­la operá­ciu v Michalov­ci­ach a v Trnave sa reha­bil­i­to­vala. V Trnave sa zis­ti­lo, že nemá hlbokú citlivosť, čo zna­mená, že pravde­podob­ne ostane ochrnutá. V Trenčíne to bohuži­aľ potvrdili. Ria je ešte stále v dočas­nej opa­tere dobrovoľnej záchrankyne.
4 mesi­ace po operácii sa Ria rozhod­la, že začne nožičky trošku použí­vať. Po vyše­trení v Trenčíne pán dok­tor usúdil, že je veľká šan­ca, aby Ria zvlád­la spinál­nu chôdzu, avšak je potreb­ná reha­bil­itá­cia, ideálne hydroter­apia. Dočas­ná opa­tro­vníč­ka neváha­la a hneď kon­tak­to­vala reha­bil­i­tačné cen­trum wet­Pet v Koši­ci­ach, kde Riušku 19. októbra 2018 pri­jali na reha­bil­i­tačný pobyt.
Po vyše­tre­ni­ach vo wetPet‑e a konzultácii s pánom dok­torom z Trenčí­na, sa všet­ci zhodli, že Ria má sku­točne veľkú šan­cu sa na nožičky postaviť.

Papáme pos­to­jačky

Aktuálne má malá bojovníč­ka za sebou už niekoľko ter­apií, a hoci len poma­l­ičky, no stále napre­du­je. Občas sa aj sama postaví na zad­né labky, hlavne pri papaní. Počas hydroter­apie s labka­mi výborne pracu­je a snaží sa chodiť čo najvi­ac. Je vidieť, že naozaj veľ­mi chce chodiť, aj keď len za pomo­ci “spinálky”. Okrem hydroter­apie, ktorá jej pomáha zlepšiť koordiná­ciu a nas­val­iť labky, absolvu­je Ria aj laserovú ter­apiu, bal­ančné a pohy­bové cviče­nia a masáže. To všetko jej pomôže čo najlepšie zre­gen­erovať dlho nepouží­vané labky, v ktorých jej už výrazne ochabli svaly. Navi­ac, ner­vový sys­tém sa potre­bu­je zno­va „naučiť“ kedy a ako ovlá­dať labky, aby mohla Ria opäť chodiť, pre­to je potreb­né pravidel­né opako­vanie cvikov a dráž­de­nie ner­vov v labkách.

Radšej to čo máš v ruke 🙂

Pre­to cvičí denne, a vzhľadom na to, že ide o poma­lý pro­ces, bude si vyžadovať prácu po dobu min­imálne 6–7 týždňov. Celko­vo odhadu­jeme, že bude musieť absolvo­vať pri­b­ližne 40 hydroter­apií s bal­ančný­mi cviče­ni­a­mi a 15 laserových ter­apií s masáža­mi. Keďže všetko závisí od Riušk­in­ho odhod­la­nia, poč­ty ter­apií sa môžu meniť a prispô­sobo­vať jej aktuál­nym možnostiam/potrebám. Avšak všet­ci veríme, že zanedl­ho bude schop­ná sa samostatne plno­hod­notne pohy­bo­vať, čo uľahčí živ­ot nie­len Rii, ale aj jej prí­pad­ným novým majiteľom, ktorí jej budú chcieť dať krás­ny domov, pre­tože aj psí­ci s hendike­pom si ho zaslúžia.

O spinál­nej chôdzi sa dočí­tate viac v článku Spinál­na chôdza u psov na našom blogu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *