Výzva menom Lasky

Výzva menom Lasky

Lasky vo svo­jom býval­om “domove”

Lasky k nám do wet­Pet na poži­adanie Útulku UVP prišiel ešte v máji 2019. Veľ­mi sme sa čudovali, keďže väčši­nou z osád a neprispô­so­bivých domác­nos­tí prichádza­jú do útulkov psíky výrazne pod­vyživené. Lasky bol opačný prí­pad. Trpel veľk­ou nad­váhou. Žil v otrasných pod­mienkach, na 50cm reťazi a poz­nal iba ležanie a jede­nie. Žiadne kval­it­né krmi­vo, iba zbytky z kuchyne.

Pre­to nešiel ani do útulku, ale súh­lasili sme a vza­li sme ho rovno my. Na laicky povedané „odtučňo­vaciu kúru“. Keďže taká­to váha bola výz­va aj pre nás, ponúk­li sme útulku pre Lasky­ho bez­plat­ný pobyt počas celej jeho odtučno­vačky. Lasky má aj dlhodobý prob­lém s oča­mi – boli zapálené a zah­nisané. Začali sme liečiť jeho očká a samozre­jme aj veľké telo. Na očkách mu ostal celoživ­ot­ný prob­lém a to syn­dróm suchého oka a tak starostlivosť bude potreb­ná navždy (nie je to však nič kom­p­liko­vané – Lasky­mu je potreb­né iba očká utrieť a kvap­kať kvap­ky).

Cviče­nie v hydrovani

Lasky­ho obezi­ta je veľ­mi nebezpečná pre celý orga­niz­mus. Dostal kval­it­né gran­ulky určené pre obéznych psov, prírod­né doplnky od firmy Ener­gy pod­poru­júce chud­nu­tie a začali sme s cvičením v hydrovani. Každý deň Lasky absolvo­val hydroter­apiu a niekoľkokrát do týždňa cviče­nie na rozhýban­ie celého tela. Osmičky oko­lo kuželov, prechádzanie cez kavale­ty ale­bo cviče­nie na bal­ančnej pod­ložke. Spoči­atku sa mu hýbať veľ­mi nechce­lo, no zvykol si na pravidel­né cviče­nia, veď pred­sa pri kaž­dom dostá­val nové a chut­né gran­ulky ako odmenu.

Lasky a kamoši Romel a Rex

Odme­ny však nie sú pre Lasky­ho extra krmi­vo, sú odčle­nené z jeho den­nej kŕm­nej dávky, aby sa jeho krmi­vo dalo kon­trolo­vať. A tak sa Lasky odrazil od hroznej váhy sko­ro 36 kíl!!! Zis­til, že pohyb je super, rád sa venčí, uteká za lop­tou a pobehne aj s wet­Pet kamoš­mi Romelom a Rex­om na dvore. Má veľ­mi rád pozornosť ľudí, rých­lo si na dobrých ľudí zvykne. Má rád deti. 😊 Bez prob­lé­mov so sebou nechá ľuď­mi, ktorých už pozná manip­ulo­vať, čo pred rokom neprichádza­lo do úvahy, aby sme mu naprík­lad chy­tali bru­cho.

 Po roku v našej starostlivosti Lasky schu­dol 9 kíl, čo je 25% z jeho pôvod­nej váhy! Našim cieľom je konečná váha pri­b­ližne 23 kíl a veríme, že to spoločne s Laskym dokážeme. Niek­to si možno povie, že rok je dlhá doba a mohol schud­núť aj viac, avšak v jeho prí­pade kedy jeho výživový stav bol aký bol a nik­to nevedel ako zareagu­je na nové pod­mienky, museli sme na to ísť poma­l­ičky.

Po roku je Lasky­mu postroj už dosť voľný, použí­va menší 🙂

Prvé mesi­ace to išlo veľ­mi poma­ly, ale rozbehlo sa to a 9kg je obrovský úspech. Nie­len pre­to, že Lasky to zvlá­dol bez akýchkoľvek prob­lé­mov, či už zaží­vacích ale­bo iných s chud­nutím spo­jených, ale aj psy­chicky.

 Lasky si aj touto ces­tou poma­l­ičky hľadá novú rod­inu, kde by sa mu ven­o­vali a nenechali ho napospas osudu. Momen­tálne ešte nie je úplne pripravený na adop­ciu a to z dôvo­du, lebo by sme chceli, aby schu­dol ešte pár kíl. Ak by si však Lasky našiel nový domov v Koši­ci­ach a okolí, a nový majiteľ bude ochot­ný dodrži­avať rov­naké pod­mienky a chodiť pravidelne na hydroter­apiu, tak budeme len radi, ak si nájde nový domov. 

Ak sa mu taký­to domov nenájde, má u nás miesto vo wet­Pet svorke, kým sa jeho úžas­ný domov nenájde. Držíme mu všet­ci palce!

Lasky­ho príbeh: klik tu

Vek: cca 6 rokov

Lasky v čís­lach:

  Máj 2019 Máj 2020 Úby­tok
Obvod hrud­ní­ka: 92,5cm 77cm 17%
Obvod brucha: 82,5cm 68cm 18%
Váha: 36 kg 27kg 25%
Komentovanie bolo uzamknuté