Prezeráte
Kategória: Nezaradené

Daisy — Polyradikuloneuropatia

Daisy — Polyradikuloneuropatia

Polyradiku­loneu­ropa­tia — toto autoimu­nit­né ochore­nie posti­hu­je pohy­bový aparát psov, ale zák­erný je aj pre­to, lebo môže nas­tať aj par­alýza medzire­brových sval­ov a bránice – hrozí uduse­nie psí­ka. Tomu­to ochore­niu môže pred­chádzať aj zme­na hla­su – hla­sivky sú tiež sval, ktorý ochore­nie posti­hu­je. Pri polyradiku­loneu­ropatii dochádza k akút­nej par­alýze najprv zad­ných a neskôr aj pred­ných končatín a svaly nie sú vyživo­vané. Ten­to stav sa skôr či neskôr zlepší, orga­niz­mus sa sám naš­tar­tu­je, je len potreb­né všetkým labkám pomôcť reha­bil­itá­ciou, aby nedošlo…

Čítaj viac Čítaj viac

Výzva menom Lasky

Výzva menom Lasky

Lasky k nám do wet­Pet na poži­adanie Útulku UVP prišiel ešte v máji 2019. Veľ­mi sme sa čudovali, keďže väčši­nou z osád a neprispô­so­bivých domác­nos­tí prichádza­jú do útulkov psíky výrazne pod­vyživené. Lasky bol opačný prí­pad. Trpel veľk­ou nad­váhou. Žil v otrasných pod­mienkach, na 50cm reťazi a poz­nal iba ležanie a jede­nie. Žiadne kval­it­né krmi­vo, iba zbytky z kuchyne. Pre­to nešiel ani do útulku, ale súh­lasili sme a vza­li sme ho rovno my. Na laicky povedané „odtučňo­vaciu kúru“. Keďže taká­to váha…

Čítaj viac Čítaj viac