Prezeráte
Kategória: Rady a Tipy

Viete aký je vek Vášho psa?

Viete aký je vek Vášho psa?

Určite viete, že psy starnú rých­le­jšie ako my ľudia. Pohlavne dospieva­jú už oko­lo prvého roku živ­ota a bohuži­aľ sa doží­va­jú max­imálne asi 20 rokov. Vraví sa, že ak chcete odhad­núť aký by bol ľud­ský vek Vášho psa, tre­ba jeho vek vyná­so­biť čís­lom 7.  No ved­ci s USA sa snažili prísť na pres­ne­jší výpočet a ten­to rok pub­liko­vali článok na serve­roch bioRx­iv článok s nasle­du­júcim vzor­com [1]: Ľud­ský vek = 16*ln(vek psa) + 31    (ln je prirodzený log­a­r­it­mus) K tomu­to vzorcu…

Čítaj viac Čítaj viac

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Leto je v plnom prúde, teplo­ty sa ner­az špl­ha­jú nad 30°C (a to je iba jún) a naši štvornohí kamaráti nám lenive­jú.. Veď komu by sa chce­lo v takých horúčavách niekde pobe­ho­vať.. Navi­ac psí­ci majú menšie možnos­ti na vlast­né pri­ame ochlad­zo­vanie sa, keďže jazyk a packy čas­to nes­tačia na tie teplo­ty.. Pre­to je na nás, ich majiteľoch, trochu im pomôcť v tom­to smere a sprav­iť im to leto čo najprí­jem­ne­jšie. Aké máme teda možnos­ti? To si popíšeme v nasle­du­jú­ci­ch riadkoch.…

Čítaj viac Čítaj viac

Hersenwerk

Hersenwerk

Log­ická zába­va pre každého psí­ka aj majiteľa Exis­tu­je veľké množst­vo pohy­bových aktivít, ktorý­mi vieme psí­ka zabav­iť a hlavne unav­iť. Apor­to­vanie, preťa­ho­vanie sa o hračku, beh so psíkom, a rôzne iné. Čo však robiť v prí­pade veľ­mi nepri­aznivého poča­sia, ale­bo ak z nejakého dôvo­du musíte dodrži­avať kľu­dový režim a min­i­mal­i­zo­vať vychádzky? Ako v takom prí­pade účinne unav­iť Vášho domáce­ho miláči­ka?  Vyššie spomenuté aktiv­i­ty sa týka­jú pre­dovšetkým fyz­ick­ej únavy. Avšak oveľa namáhave­jšia je pre psí­ka práve psy­chická prá­ca, kedy musí veľa premýšľať,…

Čítaj viac Čítaj viac

Spestrenie venčenia

Spestrenie venčenia

Prechádzky so psíkom nemu­sia byť vždy ruti­n­ná záleži­tosť. V tom­to článku si popíšeme, ako by ste si mohli s vašim domácim miláčikom spestriť vychádzku a zároveň uro­biť aj niečo pre jeho zdravie. Popíšeme si rôzne cviče­nia, ktoré sú vhod­né ako pre mladých, tak aj starších psíkov. Nie je potreb­né, aby mal váš psík zvlád­nutú poslušnosť.  Nemu­sia sa ho zriekať ani domá­ci miláčikovia s nad­váhou ale­bo s nejakým telesným hendike­pom. A čo na to budete potre­bo­vať? V pod­state nič. Všetko potreb­né využi­jete z prostre­dia, kde sa so psíkom vyberiete…

Čítaj viac Čítaj viac