Samko — krásavec so zlomenými labkami

Samko — krásavec so zlomenými labkami

“Som dokon­alý, keď ležím” 🙂

Samko je cca ročný psík, ktorý bol náj­dený 24.07.2018 vo vysokej tráve, kde ležal a trpel sil­ný­mi bolesťa­mi. Mal totiž zlomené obe zad­né labky, z toho na pravej sa jed­na­lo o otvorenú zlomeninu tesne nad kolenom, v ktorom mal zároveň poško­dený patelárny väz. Napriek boles­ti­am a hrôzam, ktoré si musel prežiť, sa nechal veľ­mi odd­ane naložiť pra­cov­ník­mi útulku UVP Košice, ktorí pre neho prišli aby ho dali čím skôr ošetriť.

Kôp­ka bolesti a nešťas­tia v tráve

Na vet­er­inárnej klinike v Prešove sa Samko podro­bil operá­cií, kde mu boli napravené obe labky, a samozre­jme dostal plné vet­er­inárne oše­tre­nie, ktoré si jeho stav vyžadoval. Rekon­va­les­cen­cia po operá­ciách pre­bieha­la v pori­ad­ku, Samko zanedl­ho začal behať ako sa na mladého psí­ka patrí. Avšak v oboch labkách mu zostá­vali výrazne oslabené svaly. Pravé koleno malo tiež obmedzený rozsah pohy­bu. Po pri­b­ližne ôsmych týždňoch od operá­cie Samko síce behal, uží­val si pohyb plný­mi dúška­mi, avšak stále bolo vidieť chýba­júce osvale­nie, krí­vanie, a občas­né vynechá­vanie pravej labky.

“Čo to tam máme? PIŠKÓT????” 🙂

Pre­to sa Samko dostal ku nám, aby sme mu pomohli dostať sa do kondí­cie a ukáza­li mu, že môže všetky labky naplno využí­vať. Sam­ka sme u nás uby­to­vali 20.09.2018 a hneď sme s ním začali inten­zívne pra­co­v­ať. Od zači­atku nám bolo jas­né, že s najväčšou pravde­podob­nosťou bude musieť pod­stúpiť ešte jeden zákrok, kedy mu z pravej labky vyberú piny, ktoré boli použité na zafixo­vanie zlomených kostí. Tieto boli pravde­podob­ne príči­nou, prečo kolienko nedokázal dosta­točne vys­trieť, a keď už kosť bola krásne zaho­jená, nie je potreb­né aby ich stále mal v labke. Predtým ako pod­stúpil aj ten­to zákrok sme s ním cvičili naplno v hydrovani, na bal­ančných pod­ložkách a dopri­ali mu aj pod­porné masáže, pre­tože bolo potreb­né, aby mal labky dosta­točne nas­valené a rozhýbané.

“Ja dnes už nechcem makaaaať” (a to mal mať len masáž 😀 )

Taká­to prípra­va na pláno­vaný zákrok výrazne zlepšu­je násled­nú rekon­va­les­cen­ciu po operá­cií. Samko pod­stúpil operá­ciu, 12.10.2018 kedy mu boli “piny” vybraté a vrátil sa ku nám na ďalšiu reha­bil­itá­ciu. Pomo­cou laserovej ter­apie sme urýchlili zace­le­nie oper­ačnej rany, aby sme čím skôr mohli zno­va začať pra­co­v­ať na plnom obnovení sily v jeho labkách. Opäť sme pra­co­v­ali v podob­nom duchu ako predtým, a podar­i­lo sa nám čo najvi­ac obnoviť hyb­nosť jeho pravého kolena.

Sam­ka čakal síce náročný pro­gram u nás, no všetko zvlá­dol s pre­hľadom a dnes je z neho veľ­mi živý a hravý zbo­jník, ktorý sa u nevie dočkať svo­jej novej rodinky, ktorú si zati­aľ ešte len hľadá.

Hydroter­apia na posil­ne­nie labiek

Samko je krás­ny, veľ­mi aktívny a učen­livý psík, má nesku­točne rád ľudí, bez prob­lé­mov vychádza aj s iný­mi psík­mi a rých­lo sa začle­nil do našej malej svorky. Potre­bu­je veľa pohy­bu, nakoľko sa v ňom skri­va nesku­točné množst­vo energie, avšak s ohľadom na jeho zdravot­né prob­lémy, nie je pre neho vhod­né skákanie ani “lietanie” po parkoch/lúkach/lesoch. Najlepšie sú pre Sam­ka dlhé túry v nenáročnom teréne.

“Z pro­filu som najsamkrajší” 🙂

A hoci možno na pohľad vyz­erá ako vhod­ný psík na celoročné “bivako­vanie” vonku, no veľ­mi ťažko znáša samo­tu a rozhodne potre­bu­je byť v teple pri svo­jej rodinke.
Aktuálne sa Samko nachádza v dočas­nej opa­tere, no zati­aľ si stále hľadá svo­ju skvelú rodinku. 🙂
V prí­pade záu­j­mu je potreb­né kon­tak­to­vať útu­lok U.V.P. Košice

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *