Prezeráte
Kategória: O nás

Predstavenie nášho centra

Predstavenie nášho centra

Viac­erí sa nás pýta­jú, kto sme, ako a prečo sme vznikli, čo vlastne robíme, a tak ďalej. Pre­to som sa rozhodol Vám pri­blížiť odpovede na tieto otázky v našom Blogu. Za vznikom cen­tra sto­jí pre­dovšetkým Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA a jej dve krásne fenky ple­me­na Weimarský stavač. Nakoľko staršia z dvo­jice psíkov, Rain­ha, mala určité prob­lémy s chrbtom a pohy­bom ako takým, rozhod­la sa majiteľ­ka hľadať pomoc for­mou fyzioter­apie. Avšak ani po dlhšom čase sa jej nepo­dar­i­lo nájsť čo hľadala. A keďže sa v nej spá­ja ekonóm­ka a veľká milovníč­ka zvier­at,…

Čítaj viac Čítaj viac

Asociácia fyzioterapie a rehabilitácia zvierat Českej republiky

Asociácia fyzioterapie a rehabilitácia zvierat Českej republiky

Chcel by som Vám v skratke pri­blížiť len nedávno vzniknutú Aso­ciá­ciu fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at Českej repub­liky, a zároveň pred­staviť aj Kurz fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at, ktorého sa aktuálne zúčastňu­jem. Aso­ciá­cia bola založená pia­ti­mi vet­er­inár­mi (MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN, MVDr. Ivo Hylák, MVDr. Rená­ta Kva­pilová, MVDr. Roman Kva­pil, MVDr. Hele­na Pot­fa­jová) spolu s fyzioter­apeutk­ou zvier­at (Bc. Kateři­na Plačková, CCRP), po dlhých útrapách a byrokrat­ick­ých bojoch, v decem­bri 2016. Ich myšlienk­ou je od zači­atku združo­vať a pre­dovšetkým kom­plexne vzdelá­vať ľudí, ktorí majú záu­jem posky­to­vať fyzioter­apeutickú starostlivosť o domá­ci­ch…

Čítaj viac Čítaj viac