Viete aký je vek Vášho psa?

Viete aký je vek Vášho psa?

Určite viete, že psy starnú rých­le­jšie ako my ľudia. Pohlavne dospieva­jú už oko­lo prvého roku živ­ota a bohuži­aľ sa doží­va­jú max­imálne asi 20 rokov. Vraví sa, že ak chcete odhad­núť aký by bol ľud­ský vek Vášho psa, tre­ba jeho vek vyná­so­biť čís­lom 7. 

No ved­ci s USA sa snažili prísť na pres­ne­jší výpočet a ten­to rok pub­liko­vali článok na serve­roch bioRx­iv článok s nasle­du­júcim vzor­com [1]:

Ľud­ský vek = 16*ln(vek psa) + 31   
(ln je prirodzený logaritmus)

K tomu­to vzor­cu sa dopra­co­v­ali sle­dovaním zmien v DNA na 104 labradorských retríverov v rozmedzí 16 rokov.

Porov­nanie veku psov a člove­ka môžete vidieť aj na tom­to obrázku:

 

 

Ak chcete vypočí­tať vek Vášho psa vyskúša­jte našu kalkulačku:

Dátum nar­o­de­nia psa:

 

 

 

[1] T. Wang, J. Ma, A. Hogan, S. Fong, K. Licon, B. Tsui et al., Quan­ti­ta­tive trans­la­tion of dog-to-human aging by con­served remod­el­ing of epi­ge­net­ic net­works, (2019). doi:10.1101/829192.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *