Viete aký je vek Vášho psa?

Viete aký je vek Vášho psa?

Určite viete, že psy starnú rých­le­jšie ako my ľudia. Pohlavne dospieva­jú už oko­lo prvého roku živ­ota a bohuži­aľ sa doží­va­jú max­imálne asi 20 rokov. Vraví sa, že ak chcete odhad­núť aký by bol ľud­ský vek Vášho psa, tre­ba jeho vek vyná­so­biť čís­lom 7.  No ved­ci s USA sa snažili prísť na pres­ne­jší výpočet a ten­to rok pub­liko­vali článok na serve­roch bioRx­iv článok s nasle­du­júcim vzor­com [1]: Ľud­ský vek = 16*ln(vek psa) + 31    (ln je prirodzený log­a­r­it­mus) K tomu­to…

Čítaj viac Čítaj viac

Samko — krásavec so zlomenými labkami

Samko — krásavec so zlomenými labkami

Samko je cca ročný psík, ktorý bol náj­dený 24.07.2018 vo vysokej tráve, kde ležal a trpel sil­ný­mi bolesťa­mi. Mal totiž zlomené obe zad­né labky, z toho na pravej sa jed­na­lo o otvorenú zlomeninu tesne nad kolenom, v ktorom mal zároveň poško­dený patelárny väz. Napriek boles­ti­am a hrôzam, ktoré si musel prežiť, sa nechal veľ­mi odd­ane naložiť pra­cov­ník­mi útulku UVP Košice, ktorí pre neho prišli aby ho dali čím skôr ošetriť. Na vet­er­inárnej klinike v Prešove sa Samko podro­bil operá­cií, kde…

Čítaj viac Čítaj viac

Aston — malý veľký bojovník

Aston — malý veľký bojovník

Aston bol odchytený v Nižnej Myšli kon­com sep­tem­bra (25.09.2018), kde sa túlal bez majiteľa, bez jed­la, vychud­nutý, dobitý a s veľk­ou ranou na krku, pravde­podob­ne od lana, na ktorom bol uvi­azaný. Po prvot­nom oše­trení u vet­er­inára (vyčis­te­nie a oše­tre­nie rán) bol umi­est­nený v útulku U.V.P. Košice. Z útulku puto­val pri­amo na ambu­lan­ciu v Koši­ci­ach, kde bol kvôli pod­výžive napo­jený na infúzie, krvné testy zod­povedali jeho zúbožené­mu stavu, keď podľa odhadu ošetru­júcej vet­er­inárky bol cca 1–2 mesi­ace bez pori­ad­nej stravy. Tak­tiež mu bol oše­trený absces v oblasti ľavého…

Čítaj viac Čítaj viac

Ria – fenočka s naozaj ťažkým osudom

Ria – fenočka s naozaj ťažkým osudom

Ria bola v máji 2018 náj­dená týraná so slučk­ou na krku, značne vyčer­paná a priškrtená. Pani, ktorá ju tak­to videla, okamžite psí­ka od tyra­nov vza­la k sebe, pre­tože útulky boli pre­plnené. Bohuži­aľ z neznámych príčin sa Riuš­ka dosta­la von a našla sa zrazená pri ces­te. Už počas „prvého náj­de­nia“ oslovi­la záchrankyňu dobrovoľníč­ka, ktorá záchrankyni navrhla dočas­nú opa­teru. Po úraze si ju naozaj aj vza­la k sebe. Ria pod­stúpi­la operá­ciu v Michalov­ci­ach a v Trnave sa reha­bil­i­to­vala. V Trnave sa zis­ti­lo, že nemá hlbokú citlivosť, čo zna­mená, že pravde­podob­ne ostane ochrnutá.…

Čítaj viac Čítaj viac

Spinálna chôdza u psov

Spinálna chôdza u psov

Vedeli ste, že para­plegický psík (ochrnutý na 2 končatiny) s ireverz­i­bil­ným poško­dením miechy pre­dovšetkým v bedrovej oblasti, si dokáže v niek­torých prí­padoch obnoviť pohy­blivosť tých­to labiek? Môže to znieť trochu nemožne, veď poki­aľ je narušená komu­niká­cia medzi moz­gom a sval­mi končatín, ako môže náš psík zno­va chodiť? Avšak tu prichádza do popre­dia miecha, so svo­ji­mi úžas­ný­mi vlast­nosťa­mi. Mozog a miecha sú dve viac menej samostat­né štruk­túry, ktoré navzájom komu­niku­jú a spolu vytvára­jú cen­trál­ny ner­vový sys­tém. Mozog je zod­poved­ný za oveľa…

Čítaj viac Čítaj viac

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Ako zvládnuť horúce letné dni so psíkom

Leto je v plnom prúde, teplo­ty sa ner­az špl­ha­jú nad 30°C (a to je iba jún) a naši štvornohí kamaráti nám lenive­jú.. Veď komu by sa chce­lo v takých horúčavách niekde pobe­ho­vať.. Navi­ac psí­ci majú menšie možnos­ti na vlast­né pri­ame ochlad­zo­vanie sa, keďže jazyk a packy čas­to nes­tačia na tie teplo­ty.. Pre­to je na nás, ich majiteľoch, trochu im pomôcť v tom­to smere a sprav­iť im to leto čo najprí­jem­ne­jšie. Aké máme teda možnos­ti? To si popíšeme v nasle­du­jú­ci­ch riad­koch.…

Čítaj viac Čítaj viac

Hersenwerk

Hersenwerk

Log­ická zába­va pre každého psí­ka aj majiteľa Exis­tu­je veľké množst­vo pohy­bových aktivít, ktorý­mi vieme psí­ka zabav­iť a hlavne unav­iť. Apor­to­vanie, preťa­ho­vanie sa o hračku, beh so psíkom, a rôzne iné. Čo však robiť v prí­pade veľ­mi nepri­aznivého poča­sia, ale­bo ak z nejakého dôvo­du musíte dodrži­avať kľu­dový režim a min­i­mal­i­zo­vať vychádzky? Ako v takom prí­pade účinne unav­iť Vášho domáce­ho miláči­ka?  Vyššie spomenuté aktiv­i­ty sa týka­jú pre­dovšetkým fyz­ick­ej únavy. Avšak oveľa namáhave­jšia je pre psí­ka práve psy­chická prá­ca, kedy musí veľa pre­mýšľať,…

Čítaj viac Čítaj viac

Spestrenie venčenia

Spestrenie venčenia

Prechádzky so psíkom nemu­sia byť vždy ruti­n­ná záleži­tosť. V tom­to článku si popíšeme, ako by ste si mohli s vašim domácim miláčikom spestriť vychádzku a zároveň uro­biť aj niečo pre jeho zdravie. Popíšeme si rôzne cviče­nia, ktoré sú vhod­né ako pre mladých, tak aj starších psíkov. Nie je potreb­né, aby mal váš psík zvlád­nutú poslušnosť.  Nemu­sia sa ho zriekať ani domá­ci miláčikovia s nad­váhou ale­bo s nejakým telesným hendike­pom. A čo na to budete potre­bo­vať? V pod­state nič. Všetko potreb­né využi­jete z prostre­dia, kde sa so psíkom vyberi­ete…

Čítaj viac Čítaj viac

Predstavenie nášho centra

Predstavenie nášho centra

Viac­erí sa nás pýta­jú, kto sme, ako a prečo sme vznikli, čo vlastne robíme, a tak ďalej. Pre­to som sa rozhodol Vám pri­blížiť odpovede na tieto otázky v našom Blogu. Za vznikom cen­tra sto­jí pre­dovšetkým Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA a jej dve krásne fenky ple­me­na Weimarský stavač. Nakoľko staršia z dvo­jice psíkov, Rain­ha, mala určité prob­lémy s chrbtom a pohy­bom ako takým, rozhod­la sa majiteľ­ka hľadať pomoc for­mou fyzioter­apie. Avšak ani po dlhšom čase sa jej nepo­dar­i­lo nájsť čo hľadala. A keďže sa v nej spá­ja ekonóm­ka a veľká milovníč­ka zvier­at,…

Čítaj viac Čítaj viac

Asociácia fyzioterapie a rehabilitácia zvierat Českej republiky

Asociácia fyzioterapie a rehabilitácia zvierat Českej republiky

Chcel by som Vám v skratke pri­blížiť len nedávno vzniknutú Aso­ciá­ciu fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at Českej repub­liky, a zároveň pred­staviť aj Kurz fyzioter­apie a reha­bil­itá­cie zvier­at, ktorého sa aktuálne zúčastňu­jem. Aso­ciá­cia bola založená pia­ti­mi vet­er­inár­mi (MVDr. Aleš Tomek, Dipl.ECVN, MVDr. Ivo Hylák, MVDr. Rená­ta Kva­pilová, MVDr. Roman Kva­pil, MVDr. Hele­na Pot­fa­jová) spolu s fyzioter­apeutk­ou zvier­at (Bc. Kateři­na Plačková, CCRP), po dlhých útrapách a byrokrat­ick­ých bojoch, v decem­bri 2016. Ich myšlienk­ou je od zači­atku združo­vať a pre­dovšetkým kom­plexne vzdelá­vať ľudí, ktorí majú záu­jem posky­to­vať fyzioter­apeutickú starostlivosť o domá­ci­ch…

Čítaj viac Čítaj viac