Spestrenie venčenia

Spestrenie venčenia

“Ideme von?”

Prechádzky so psíkom nemu­sia byť vždy ruti­n­ná záleži­tosť. V tom­to článku si popíšeme, ako by ste si mohli s vašim domácim miláčikom spestriť vychádzku a zároveň uro­biť aj niečo pre jeho zdravie. Popíšeme si rôzne cviče­nia, ktoré sú vhod­né ako pre mladých, tak aj starších psíkov. Nie je potreb­né, aby mal váš psík zvlád­nutú poslušnosť.  Nemu­sia sa ho zriekať ani domá­ci miláčikovia s nad­váhou ale­bo s nejakým telesným hendike­pom. A čo na to budete potre­bo­vať? V pod­state nič. Všetko potreb­né využi­jete z prostre­dia, kde sa so psíkom vyberi­ete na vychádzku. Či už je to v parku ale­bo v lese, kde máte k dis­pozí­cií veľa prostried­kov. Naprík­lad stromy, rôzne povrchy, kopce a pal­ičky, ktoré sa vám pri cvičení so psíkom veľ­mi hodia a pre­dovšetkým ste v krás­nom prostredí a máte tam ideál­ny kľud, kde sa môžete svo­j­mu miláčikovi ven­o­vať naplno. Fan­táz­ií sa medze nekladú, pre­to aj majitelia z mes­ta nemu­sia chodiť so svo­jim miláčikom ďaleko a môžu si tak niečo vymys­lieť v svo­jom blízkom okolí. Tak si teda poďme pred­staviť niek­toré cviče­nia ?

Cviče­nie z kop­ca a do kop­ca

“Poma­ly ďalej záj­dem 🙂 ”

Zák­ladom tohto cviče­nia je, aby sme psí­ka mali na vôdzke a prechádza­li s ním na mier­nom svahu z kop­ca a do kop­ca. Je vhod­ne­jšie, aby ste s ním pri tom­to cvičení išli poma­ly. U starších psíkov to neb­ude veľký prob­lém, avšak u mladších psíkov to možno neb­ude jednoduché docieliť. Pre­to skúste svo­jho domáce­ho miláči­ka pred cvičením trochu unav­iť, naprík­lad dlhšou prechádzk­ou, hrou a pod. Prí­padne si pomôžte paml­skom, ktorý budete držať pred psíkom, aby ste tak vedeli reg­ulo­vať jeho rýchlosť. Paml­sok nedá­va­jte veľ­mi dopre­du, ani nedá­va­jte hore ruku, aby psík nemal ten­den­ciu skákať. Ruku radšej držte nižšie a odmenu dajte až na kon­ci. A čo pri tom­to cvičení vlastne posilňu­jeme?

“Hore je mäsko?”

Pri chôdzi do kop­ca si váš chlpáčik posil­ní pre­dovšetkým pan­vové končatiny a bru­cho a pri chôdzi z kop­ca hrud­níkové končatiny a svaly trupu. Pri tom­to cvičení sa samozre­jme zapá­ja­jú vo veľkej miere aj chrbtové svaly. Váš psík zís­ka väčšiu sta­bil­i­tu, čím sa znižu­je riziko pora­ne­nia pri iných aktiv­itách. Tre­ba si ale dávať pozor na šmykľavé povrchy.

Chôdza po rôznych povr­choch

“Poďme už preč…”

Chôdza po rôznych povr­choch je pre psí­ka ďalším výborným spô­sobom ako si spevniť a posil­niť telo. Rôzny­mi povrch­mi mys­lím trávu, piesok, jem­ný ale­bo hrubý štrk, pooraná pôda, a iné. Zák­lad­ným pravid­lom ako pri väčšine cvičení je, aby sme so psíkom išli poma­ly, krokom, a čo možno najrovne­jšie. Ako by cviče­nie malo pre­biehať? Keď si všim­nete počas vychádzky štrkovú ces­tu ale­bo jem­nú pôdu, vyberi­ete sa so psíkom poma­ly k dané­mu mies­tu. Niekoľkokrát si s ním na vôdzke pre­jdite poko­jným tem­pom pre­chod medzi súčas­ným povr­chom (asfalt, trávnik,…) a povr­chom „novým“ (piesok, štrk,…). Môžete tak­tiež na jed­notlivých stranách doplniť aj precviče­nie povelov sad­ni a ľah­ni. Ak nájdete aj viac takých­to častí za sebou, poko­jne pre­jdite aj viacero povr­chov v jed­nom cvičení.

“Ešte raz? Čo si sa.…??”

Tak­to si psík precvičí svaly, ktoré sa musia vyrov­nať s iným rozložením síl, tak­tiež sa posilňu­je aj pro­pri­o­cep­cia (uve­do­movanie si psí­ka ako má položené labky) práve stim­ulá­ciou pro­pri­ore­cep­torov zme­na­mi povr­chov.
Dáva­jte si ale pozor, keď so psíkom budete prechádzať cez vysokú trávu, uis­tite sa že sa v danom priestore nenachádza nič, čím by si vedel váš psík ublížiť. Či už sú to kamene ale­bo rôzne iné cud­zie pred­me­ty. Pri štrkových ces­tách tre­ba dávať pozor na ostré kamene. Je nut­né pripomenúť aj let­né obdo­bie, kedy počas rozhorúčených dní psí­ka nevys­tavu­jeme horúcim povrchom!!!Môže dôjsť k popále­niu labiek!

Rovnovážne cviče­nie

“Drž maaaaaaaa.…”

Rovnovážne cviče­nie, ktoré si popíšeme v tom­to odseku je pre psíkov celkom náročné, pre­to je zaradené medzi silové. Princípom tohto cviče­nia je, aby sme psí­ka udržali v sto­ji napr. na spad­nu­tom kmeni stro­mu a nechali ho bal­an­co­v­ať, čím vlastne docie­lime to, aby udrži­aval rovnováhu, čo je práve výz­namom tohto cviče­nia. Aby sa nám psí­ka podar­i­lo udržať na takom­to kmeni, je vhod­ne­jšie mať zo zači­atku psí­ka na postro­ji a na vôdzke, čím si ho vieme bezpečne naviesť a v prí­pade potre­by pridržať na kmeni, ktorý by mal byť relatívne hrubý, aby to bolo pre vášho domáce­ho miláči­ka jednoduchšie a najmä bezpečne­jšie. Poki­aľ sa bude báť, netre­ba ho ťahať na silu. Skúste si pomôcť paml­skom, ktorý pouk­ladáte po celej dĺžke kmeňa. Kým bude stáť a bal­an­co­v­ať, môžete ho súčasne odmeňo­vať.
Z hľadiska bezpečnos­ti vyhľadá­va­jte kmeň stro­mu, ktorý je relatívne nízko nad zemou a ako už bolo vyššie spomenuté, mal by byť hrubší. V daž­di­vých dňoch ten­to cvik  radšej vynecha­jte, pre­tože by sa váš­mu miláčikovi moh­lo šmýkať a moh­lo by tak ľahko dôjsť k zra­ne­niu.

Kavale­ty“

“Takže nie na pal­ičky ale pomedzi ne????”

Chôdza cez kavale­ty patrí medzi bal­ančné cviče­nia, ktoré posilňu­jú pre­dovšetkým uve­do­movanie si pohy­bu hrud­níkových a pan­vových končatín a pro­pri­o­cepiu. Pri tom­to cvičení posilňu­jeme aj hlboký sta­bi­liza­čný sys­tém. Na prechádzke môžete využiť naprík­lad spad­nuté konáre, cez ktoré budete so psíkom prechádzať. 

“Niekde tu musí byť aj paml­sok…”

Aby malo toto cviče­nie vyšší efekt a aby si váš domá­ci miláčik uve­do­moval pohyb hrud­níkových a pan­vových končatín, je lep­šie ho mať na vôdzke a ísť s ním poma­lým krokom. Pri navádzaní cez kavale­ty nedržte chlpáči­ka nakrátko, lebo je väčšia pravde­podob­nosť, že cez ne neb­ude chcieť pre­jsť. Držte ho na vôdzke ako pri bežnej vychádzke, aby to bolo preňho prirodzene­jšie. Poki­aľ by nech­cel prekročiť cez prekážky, pomôžte si paml­skom, ktorý pouk­ladáte na zem. Pri paml­skoch však tre­ba dávať pozor, aby to psí­ka veľ­mi nerozhodi­lo a aby sa tak nepre­stal sústrediť na cviče­nie. 

“Ja viem čo robím!!”

Pri takom­to hladošovi to zo zači­atku určite jednoduché neb­ude, ale po niekoľkých cviče­ni­ach by to už mal bez prob­lé­mov zvlá­dať. Keď váš psík ovlá­da odlože­nie, môžete ho pri tom­to cvičení využiť. Posaďte si ho pred prekážky, postavte sa na koniec a zavola­jte ho ku sebe. Je vhod­né ak to robia psíkovia ktorý vedia ísť poma­lším krokom. Nie je totiž žia­duce, aby cez to preskako­val ale­bo išiel cez dané prekážky rých­lo, pre­tože sa tým znižu­je efekt cviče­nia a môže tak dôjsť ku zra­ne­niu.

Osmičky“

“Čo to tam máš?”

Toto rovnovážne cviče­nie je pre psíkov celkom zábavné, rov­nako ako pre majiteľov ? Ide o relatívne jednoduché cviče­nie, kedy psík chodí oko­lo prekážok, a prit­om opisu­je dráhu osmičky. Prekážky môže tvoriť čokoľvek – tenší kmeň stro­mu, stĺpiky zábradlia, väčšie kamene, vaše nohy, a iné. Pod­sta­tou je, aby psík obchádzal prekážku čo najtes­ne­jšie, a tak ako aj pri ostat­ných cvikoch, ktoré sme si tu opísali, čo najpo­ma­lšie. Pri správnom preve­dení cviče­nia si psík pon­aťahu­je všetky veľké aj malé chrbtové svaly, zároveň si precvičí aj vonka­jšie a vnú­torné sval­st­vo labiek.

“Davaj heeeeet…”

Cviče­nie je navi­ac symet­rické, a teda sa precviču­jú rovnomerne obe strany tela. Psí­ci sú rov­nako ako ľudia pravá­ci ale­bo ľavá­ci, takže aj použí­vanie a nas­vale­nie jed­notlivých strán tela nemusí byť rov­naké. Cvičením osmičiek dosi­ah­neme pos­tup­ne dorov­nanie oboch strán. A na čo si dávať pri cvičení pozor? Poki­aľ lákame psí­ka na paml­sky, tak okrem obhryzenia prstov je potreb­né dbať na to, aby sme ich nedržali príliš vysoko a nenútili ho veľ­mi vytáčať hlavu. Tak­tiež niek­torí psí­ci sú veľ­mi exci­to­vaní, keď cítia ale­bo vidia jed­lo, vtedy je vhod­né nájsť iný spô­sob ako psí­ka motivo­vať, ale s mier­ou (hrač­ka, jed­lo, ktoré im až tak nechutí, prá­ca s „Nose Touch“,…)

 

Pred­stavili sme si aspoň zák­lad­né cviče­nia, ktoré môžete so psíkom robiť počas vychádzky. Poki­aľ by ste mali nejaké otázky, môžete nás kon­tak­to­vať, ale­bo sa objed­nať na bez­plat­nú konzultá­ciu, kde Vám predvedieme a podrob­ne vysvetlíme každé cviče­nie. Pracu­jeme tiež na tom, aby sme prinies­li aj videá s návod­mi ako cvičiť so psík­mi, doplníme už čosko­ro. ?

 

Napísala Kat­ka
Tím wet­Pet

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *