Predstavenie nášho centra

Predstavenie nášho centra

Viac­erí sa nás pýta­jú, kto sme, ako a prečo sme vznikli, čo vlastne robíme, a tak ďalej. Pre­to som sa rozhodol Vám pri­blížiť odpovede na tieto otázky v našom Blogu. Za vznikom cen­tra sto­jí pre­dovšetkým Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA a jej dve krásne fenky ple­me­na Weimarský stavač. Nakoľko staršia z dvo­jice psíkov, Rain­ha, mala určité prob­lémy s chrbtom a pohy­bom ako takým, rozhod­la sa majiteľ­ka hľadať pomoc for­mou fyzioter­apie. Avšak ani po dlhšom čase sa jej nepo­dar­i­lo nájsť čo hľadala. A keďže sa v nej spá­ja ekonóm­ka a veľká milovníč­ka zvierat,…

Čítaj viac Čítaj viac

Príbeh malej Sandy

Príbeh malej Sandy

Sandy je krás­na fen­ka West High­land White ter­iéra (10 rokov), ktorá ku nám prišla so svo­ji­mi Majiteľ­mi 5.9.2017. Vlastne neprišla v pravom slo­va zmysle, skôr bola pri­ne­sená, nakoľko nedokáza­la chodiť – trpela tetra­paré­zou (ochrnu­tie všetkých 4 končatín). Od pána Majiteľa sme zis­tili, že Sandy 30.08.2017 z dosi­aľ nezis­teného dôvo­du pre­sta­la chodiť na pan­vové labky, na ďalší deň ráno boli u vet­er­inára, kde dosta­la v injekčnej forme antibi­otiká a kor­tikos­teroidy s tým, že za dva dni by sa to malo zlepšiť. Po dvoch…

Čítaj viac Čítaj viac