Prezeráte
Kategória: Zaujímavosti

Viete aký je vek Vášho psa?

Viete aký je vek Vášho psa?

Určite viete, že psy starnú rých­le­jšie ako my ľudia. Pohlavne dospieva­jú už oko­lo prvého roku živ­ota a bohuži­aľ sa doží­va­jú max­imálne asi 20 rokov. Vraví sa, že ak chcete odhad­núť aký by bol ľud­ský vek Vášho psa, tre­ba jeho vek vyná­so­biť čís­lom 7.  No ved­ci s USA sa snažili prísť na pres­ne­jší výpočet a ten­to rok pub­liko­vali článok na serve­roch bioRx­iv článok s nasle­du­júcim vzor­com [1]: Ľud­ský vek = 16*ln(vek psa) + 31    (ln je prirodzený log­a­r­it­mus) K tomu­to vzorcu…

Čítaj viac Čítaj viac